Sileo (dexmedetomidin)

För lindring av akut ångest och rädsla som orsakas av ljud.

Sileo är det första veterinärregisterade läkemedlet godkänt att lindra akut ångest och rädsla orsakat av ljud hos hund.

Dokumenterad effekt på ett välkänt problem bland hundar
I en studie rapporterade nästan hälften av de tillfrågade djurägarna att deras hund visade minst ett beteende typiskt för rädsla när de utsattes för ljud som fyrverkerier, åska eller gevärsskott.1

Fysiologiska reaktioner hos hundar med ljudrädsla
Hundar rädda för gevärsskott hade ökade nivåer av ett flertal fysiologiska parametrar, det visar att rädsla är en allvarlig stress för individen, och att rädsla är möjlig att registrera med fysiologiska variabler.2


Läs mer i SPC

Klicka här för att beställa Sileo-material

 

 

 

Ref:
1. Blackwell EJ, et al. (2013) Fear responses to noise in domestic dogs: Prevalence, risk factors
and co-occurrence with other fear related behavior. App Anima Behav Sci. 145(1-2):15-25.
2. Hydbring-Sandberg E, et al. (2004) Physiological reactions to fear provocations in dog.
J Endocrinol. Mar;180(3):439-48.


Sileo® (dexmedetomidin) 0,1 mg/ml munhålegel för hund. Rx. Indikationer: För lindring av akut ångest och rädsla som orsakas av ljud hos hund. Kontraindikationer: Får ej ges till hundar med allvarliga kardiovaskulära sjukdomar. Får ej ges till hundar med allvarlig systemisk sjukdom (klassificerad som ASA III-IV) t.ex. njursvikt eller leversvikt i slutskedet. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen. Får ej ges till hundar som är tydligt sederade efter tidigare doser. Baserad på SPC 2018-08-09. För ytterligare info se www.fass.se